lols10投注

岁月留金
   
   
   
产物名称:岁月留金
起存金额:10000元
存款利率:4.8%
存款介质:纸质存单
存款期限:5年
付息方式:存本取息(按月/季/年)划转利息至客户关联的同名活期账户上。
本金(元)  按期付息(三选一) 到期累计可得利息(元) 较普通五年期整存整取多得利息(元)
月返息(元) 季返息(元) 年返息(元)
50000 200 600 2400 12000 750
100000 400 1200 4800 24000 1500
200000 800 2400 9600 48000 3000
产物特点:
       1.高收益率--年利率4.80%,组合办理零存整取等产物,可获得更高收益。
       2.安全存款--按期存款非理财,属存款保险范畴。
       3.按约收息--按约支付客户利息到其活期账户。
       4.高流动性--存期内不准许部门提前支取,准许全部提前支取;提前支取时按照支取日本行挂牌活期存款利率计息,并对已付利息多退少补。